• About Akhadas

Vaishnav Panthiy Akhade, Nashik

 • Shree Nirmohi Aai Akhada
 • Shree Nirvani Akhada
 • Shree Digambar Akhada

Shaiva Panthiy Akhade, Triambakeshwar

 • Shri Niranjani Akhada (Monasteries)
 • Shri JunaDatta (Bhirav) Akhada
 • Shri Mahanirwani Akhada 
 • Shri Atal Akhada
 • Shri Awahan Akadha
 • Shri Aananda Akhada
 • Shri Panchagni Akhada
 • Shri Nathapanthi Gorakhanath Akhada.
 • Shri Vaishnava Akhada
 • Shri Udasin Panchayati Bada Akhada
 • Shri Udasinnaya Akhada
 • Shri Nirmal Panchayati Akhada